Amish by Design
1118 Jefferson Davis Hwy
Fredericksburg VA 22405
United States